UTK

Urządzenia techniki komputerowej
- KOPALNIA WIEDZY- Por...Informatyka HardwareUTK
 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-01-03, 14:16:14

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Wprowadzenie
1.Historia:
a) 1948 - pierwsze technologia półprzewodnikowa
b) 1958-60 - pierwsze elementy scalone (wyprodukowane w technologi elementów półprzewodnikowych, elementy małej integracji)
c) 1967-74 - powstały pierwsze mikroprocesory
d) 1974 - pierwszy kalkulator

2. Informacją cyfrową nazywamy informację przedstawioną (zakodowaną) w postaci słów cyfrowych. Z różnych względów, na przykład z powodu stosowania do przesyłania informacji dróg o określonej szerokości zwanych magistralami, pewne określone długości słów mają swoje nazwy.

3. System informacji cyfrowej jest to zespół elementów elektronicznych przeznaczonych do przetwarzania informacji cyfrowych wejściowych na wektory informacji cyfrowej wyjściowej.

4. Przetwarzanie jest to proces poddawania operacją wektorów cyfrowych.

1.JPG
Plik: 1.JPG

spinaczZałączniki
1.JPG 1.JPG (rozmiar: 16.93 KB, pobrań: 231) Pobierz
 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-01-03, 14:34:09

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Systemy liczbowe:
1. System dziesiętny - system o podstawie 10, zawiera cyfry od 0 do 9. (A=ND)

2. System dwójkowy - (binarny) zawiera cyfry 0 i 1 o podstawie 2. (B=NB)

Zad.1
765 p=10
210
a0=5, a1=6, a2=7
765=7*10^2+6*10^1+5*10^0

Zad.2
1 1 0 1 1 1 = 32*1+16*1+4*1+2*1+1*1=55
32 16 8 4 2 1

32/2= 16 r0
16/2= 8 r0
8/2= 4 r0
4/2= 2 r0
2/2= 1 r0
1/2= 0 r1
odp.:100000

Zad.3
32/8= 4 + 0/8 = 0
4/8= 0 + 4/8 = 4
odp.: 40

Zad4.
56/2= 28 + 0/2 = 0
28/2= 14 + 0/2 = 0
14/2= 7 + 0/2 = 0
7/2= 3 + 1/2 = 1
3/2= 1 + 1/2 = 1
1/2= 0 + 1/2 = 1
odp.: 111000

Zad.5
56/2= 7 + 0/8 = 0
7/8= 0 + 7/8 = 7
odp.: 70


10 - A
11 - B
12 - C
13 - D
14 - E
15 - F

 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-15, 14:45:25

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Podstawowe operacje arytmetyczne na liczbach binarnych:
1. Dodawanie liczb binarnych:
0+0=0
0+1=1
1+0=1
1+1=0 z przeniesieniem dodatnim 1
Gdy oba składniki są sobie równe wynik zero, gdy nie są sobie równe wynik 1, gdy oba składniki są równe 1 następuje przeniesienie 1 na następne miejsce.

2. Mnożenie liczb dwójkowych:
Mnożenie liczb dwójkowych jest podstawową operacją drugiego stopnia dającą się sprowadzić do wielokrotnego dodawania (operujemy przesuwaniem pozycji mnożenia liczby). Gdy każda kolejna cyfra mnożnika równa jest zero, dodawanie jest pominięte. Gdy będzie równe 1 to mnożna zostanie dodana do zawartości rejestru wynikowego. Zostanie wykonane tyle kroków dodających lub wolnych ilu miejscowy może być mnożnik.

12 --> mnożna
*3 --> mnożnik
--
36

 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-15, 14:55:58

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Dzielenie liczb binarnych:

W liczbach dwójkowych dla uzyskania każdej cyfry (bitu ilorazu) potrzebne jest tylko jedno odejmowanie. Jeżeli reszta jest dodatnia to nastąpi przesunięcie w lewo o jedno miejsce.
Bity dzielnika będą tak długo przesuwane w lewo dopóki ostatnie z lewej strony miejsce będzie równe 1(H) oraz dodatkowo będzie ono zgodne z najbardziej znaczącym bitem dzielnej.

KROKI W PRZYPADKU DZIELENIA DWÓCH LICZB:
1. Dodanie dzielnej i dzielnika zanegowanego.
2. Gdy reszta jest ujemna to do tej reszty dodajemy przesunięty dzielnik i idziemy do kroku A+B*, gdy reszta jest dodatnia idziemy do kroku 3.
3. Przesunięcie miejsc reszty i przejście do kroku 1.

ZASADY WYZNACZANIA ILORAZY:
- gdy dodawanie (reszta jest ujemna to iloraz częściowy wynosi 0, gdy reszta jest dodatnia to iloraz częściowy wynosi 1, gdy reszta jest wyzerowana to iloraz częściowy wynosi 1)

 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-15, 14:58:19

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Reprezentacja stało i zmiennoprzecinkowa:
W urządzeniach cyfrowych jest celowe wyróżnienie przecinka jako dodatkowego znaku wykorzystywanego do przedstawiania liczb. Przecinek zatem jest zawsze na tej samej pozycji określonej liczbą ”p”, bądź przyjmuje się, że zmienia on swoje położenie.

 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-15, 15:11:51

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Podstawowe układy cyfrowe:
Algebra Boole”a
Podstawowe zależności:
a*b=b*a
a+b=b+a
a^(a zanegowane)*a=0
a^+a=1
a^^(a podwójnie zanegowane)=a
a(b+c)=a*b+a*c
a*1=a
a+1=1
a+a=a
a*a=a
a(a+b)=a
a*0=0
a+0=0
1^=0
0^=1

1. Układ kombinacyjny jest to układ, w którym stan wyjść, jednoznacznie jest określony przez stan wejść. Najprostszym układem kombinacyjnym jest bramka.
Może być opisana poprzez:
- opis słowny
- tablice prawdy
Tablica prawdy jest to rozpis argumentów wejściowych oraz stanu wyjściowego w odniesieniu do argumentów.

2. Układ sekwencyjny jest to układ, w którym stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzednich stanów układu. Podstawowym układem sekwencyjnym może być licznik.

3. Układ asynchroniczny jest to taki układ dla, którego stan wejść w dowolnym momencie oddziałowywuje na stan wyjść.

4. Układ synchroniczny jet to układ, w którym stan wejść odziałowuje na stan wejść jedynie w określonym momencie.

AND - mnożenie

OR - dodawanie

Ostatnio edytowany przez: Przemo, 2009-02-15 22:19:51
spinaczZałączniki
bramki logiczne.JPG bramki logiczne.JPG (rozmiar: 33.67 KB, pobrań: 351) Pobierz
 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-15, 19:16:37

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Parametry elektryczne układów cyfrowych (scalonych):

Układ scalony - miniaturowy układ, którego część lub całość jest wytworzona z połączonych ze sobą bramek logicznych. Układy scalone są wytwarzane jako układy monolityczne.

Wyróżniamy tranzystory:
- bipolarne
- unipolarne

Układy TTL charakteryzują się:
- zasilane napięciem 5+-0.25V
- pracują w logice dodatniej
- ”L” (0; 0,4V)
- ”H” (2,4; 3,3V)
- wejście bramki nie podłączonej znajduje się w stanie logicznym ”1”
- nie wolno wyjść bramek łączyć równolegle

Czas propagacji - jest to szybkość działania układu scalonego.

Margines zakłóceń (U) - określa odporność układu na zakłócenia.

Współczynnik dobroci - określa do jakiej klasy można przyporządkować układ.

Układy scalone podzielone są na 7 klas, najbardziej wykorzystywane to TTL i CMOS.

 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-17, 13:46:18

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Przerzutniki:
Przerzutniki są to układy synchronizowane, czyli przygotowujące asynchroniczne czyli wymuszające, które wykorzystują wejście synchronizujące CK zwane zegarowym. Są układami sekwencyjnymi, które są pierwszymi układami z pamięcią, potrafią zapamiętywać 1 bit informacji. Charakteryzują się 2 wyjściami, które moga przyjmować H i L. Stany wyjść można zmieniać za pomocą jednego lub więcej wejść. Poszczególne rodzaje przerzutników charakteryzują się różnymi rodzajami wejść oraz sposobem oddziaływania sygnału zegarowego na stan wewnętrzny przerzutnika. Stan pierwotny przerzutników oznacza się przez Qzero, a stan wyjściowy przez Q.

Z tablicy stanów przerzutnika wynika że:
- jeżeli Q = Qzero to przerzutnik zachowuje swój stan, a to oznacza, że impuls zegarowy nie wpływa na stan wyjściowy
- jeżeli Qzanegowane = Qzero to oznacza, że przyjmuje stan przeciwny do stanu pierwotnego
- jeżeli stan pierwotny przyjmuje wartość 0 to na wyjściu będzie 1
- jeżeli Q = H to na wyjściu pojawi się 0
- jeżeli Q = L to na wyjściu pojawi się 1

Przerzutniki dzielimy na:
a) ze względu na rodzaj pracy
- asynchroniczne (przerzutniki typu zatrzask)
b) ze względu na funkcje logiczne:
- RS
- T
- D
- JK

3.JPG
Plik: 3.JPG

spinaczZałączniki
3.JPG 3.JPG (rozmiar: 4.51 KB, pobrań: 181) Pobierz
 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-17, 22:27:56

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Przerzutnik RS:
Przerzutnik RS - jest to przerzutnik asynchroniczny. Jeżeli na obydwu wejściach podamy stan logiczny 0 wówczas nie rządamy od przerzutnika wykonania danej operacji. Przerzutnik typu RS zatrzask może pracować jako przerzutnik synchroniczny i asynchroniczny. Na wejściu ”T” (impuls zegarowy) sterującego bramkami 1 i 2 zostaje podany przebieg wyzwalający tzw. takt. W chwili przejścia sygnału na bramki 3 i 4 bramki te określają stan przerzutnika.

1.JPG
Plik: 1.JPG

2.JPG
Plik: 2.JPG

3.JPG
Plik: 3.JPG

Ostatnio edytowany przez: Przemo, 2009-02-17 22:50:02
spinaczZałączniki
1.JPG 1.JPG (rozmiar: 13.16 KB, pobrań: 249) Pobierz
2.JPG 2.JPG (rozmiar: 9 KB, pobrań: 196) Pobierz
3.JPG 3.JPG (rozmiar: 10.79 KB, pobrań: 185) Pobierz
 
offline Przemo
administrator
T:281 P:914
Dodany: 2009-02-17, 23:02:08

URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ


Przerzutnik D:
Przerzutnik D charakteryzuje się 1 wejściem. Jest przerzutnikiem synchronicznym. W momencie przesyłu impulsu zegarowego CK lub D, impuls na wejściu D przekazywany jest na wyjście Q i Qzanegowane, zostaje zapamiętany do momentu przekazania impulsu zegarowego. Dlatego, że jest przerzutnikiem synchronicznym, reakcje będą zachodzić tylko w czasie czynnym. (W momencie przesyłania stanu wysokiego na wejście zegarowe). Jeżeli na wyjściu zegarowym T pojawi się stan wysoki czyli 1 oraz na wejściu synchronicznym D również stan wysoki to na wyjściu również pokazywany jest stan wysoki H.

4.JPG
Plik: 4.JPG

5.JPG
Plik: 5.JPG

spinaczZałączniki
4.JPG 4.JPG (rozmiar: 5.44 KB, pobrań: 224) Pobierz
5.JPG 5.JPG (rozmiar: 10.38 KB, pobrań: 194) Pobierz
Liczba wyświetleń: 82178
Oglądasz posty 1-10 z 48
 
Nazwa forum:
- KOPALNIA WIEDZY- Poradniki, Manuale, Tutoriale, Ściągi, Wypracowania, Opracowania, Języki obce
Opis forum:
- KOPALNIA WIEDZY- Poradniki, Manuale, Tutoriale, Ściągi, Wypracowania, Opracowania, Zadania, Ćwiczenia, Języki obce, Gotowce, Pomoce naukowe, Streszczenia, Słownik, Matura, Egzamin, Test, Sprawdzian, Kartkówka, Komputery, Kulinaria, CHCESZ BYĆ KUJONEM? A JEŚLI TAK TO PEWNIE CHCIAŁBYŚ ZAOSZCZĘDZIĆ TROCHĘ CZASU PRZY TAKICH SAMYCH WYNIKACH, PRAWDA? gry.frix.eu GRAJ ONLINE W WOLNYM CZASIE
Kategoria forum: Ogólne
Liczba użytkowników: 94
Odwiedzin dziś (łącznie): 110 (1004729)
Postów: 179178 / Tematów: 178197
Pliki załączone w tym temacie:
 
Najaktywniejszy użytkownik:
Tematów: 101766 / Postów: 101766
Ostatnio aktywne tematy:
(2014-11-26, 16:21)
Użytkownicy forum
Administracja forum: Brak uprawnień
Użytkownicy forum: Brak uprawnień

Get Adobe Flash player
My site is worth
$11,648.27
Site Stats Info

0_procent_sprzedaz pierwsza-pozyczka-750x200 Image Banner 750 x 200
WSZYSTKO CO DOTYCZY KOBIET
PLOTKI -WSZYSTKO O WSZYSTKIM
PORTAL DLA PAŃ -WSZYSTKO CO INTERESUJE PŁEĆ PIĘKNĄ